+36704107777   info@facefutar.hu
Főoldal Kapcsolat

Általános szerződési feltételek | Futárszolgálat, csomagküldés

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a faceutar.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Hegedüs László ev.

Székhely:1215 Budapest Popieluszko u.23.

Levelezési cím:1215 Budapest Popieluszko u.23.

Képviselő neve: Hegedüs László

Nyilvántartási szám: 50816783

Adószám: 67825680-2-34

E-mail cím: office@facefutar.hu

Telefonszám: +3670-4107777

3.A honlapon folytatott tevékenység:

facefutar.hu weboldalon GLS, a 24H és a Sprinter futárszolgálat csomagszállítási szolgáltatását lehet kedvezményesen megvásárolni.

3.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és kijelenti, hogy a felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

3.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! Kivétel ez alól az a tartalom ahol a felhasználás engedélyezése külön jelölésre kerül.

4. A honlapon történő vásárlás

4.1. Megrendelés folyamata

A honlap díjkalkulálási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A szolgáltatások rendszerbe sorolva találhatók meg. A felület mezői segítségével a megadott küldeményadatok(súly, méretek, utánvételi összeg) segítségével számolható a szolgáltatás díja. A választott szolgáltatás a megrendelésre irányuló gomb segítségével rendelhető meg. A megrendelés után az oldal azonnal átlép a fizetés lehetőségekhez, ahol kiválaszthatja, hogy milyen módon szeretné rendezni a szállítási költséget.

FIGYELEM! Amennyiben a felhasználó által megadott súlyadatok, a szolgáltató telephelyén való mérlegelés során megváltoztatásra kerülnek és ez a változás a súlykategória megváltozásával jár, akkor a szolgáltató jogosult a különbözeti díjakat kiszámlázni a felhasználó felé, amit az köteles kifizetni. Amennyiben a mérlegelés során kiderül, hogy az adott küldemény a GLS által elvállalható legnagyobb súlyt is meghaladja és a szolgáltató büntető felárat számláz ki, akkor a felhasználó azt is köteles megfizetni. Tájékoztatásképpen ezen büntető felár a 2000 Ft/kg!

Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 1 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé, különben nem tud segíteni a szolgáltatás rövid teljesítési ideje miatt.

4.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás.

A Szolgáltató a Felhasználót 8 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 8 órán belül, akkor e-mailben kérheti annak pótlását. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés költségét tartalmazó számlát, valamint egy szöveges igazolást a rendelés aktiválásáról.

4.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, mivel regisztrált adatok nélkül történik, ezért a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

4.5. Számla

A Szolgáltató a vásárlásról számlát állít ki, amit a megrendelés visszaigazolásával együtt küld el elektronikus úton a megrendelőnek, de legkésőbb 48 órán belül.

4.6. Fizetés

4.6.1. Banki átutalás

Amennyiben az utalást választja, azt a Felhasználó a saját bankján keresztül történő utalással tudja teljesíteni, az ezzel kapcsolatos esetleges költségekről a Felhasználó a számlavezető bankjánál tájékozódhat. Az utaláshoz szükséges információkat a weboldal alsó szélén található Impresszum linkre kattintva kaphatja meg.

4.6.2. Bankkártyával

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
BARION PAYMENT Zrt.

4.6.3. Utánvételből történő levonással

Amennyiben az igénybe vevő utánvételes csomagot ad fel, kérheti a díj rendezését az utánvételi összegből történő levonással. Amennyiben a feladó állja a szállítás díját, akkor a beszedett díj csökkentet összeget kapja vissza a rendelés során megadott módon. Amennyiben a címzett fizeti a díjat, akkor a rendelés befejezése előtt az utánvételt módosítani kell oly módon, hogy a szállítási díjjal növelni kell az utánvétel összegét. Amennyiben a megrendelő elmulasztja az utánvétel módosítását és erre irányuló kéréssel sem fordul a szolgáltatóhoz a kézbesítés végrehajtása előtt, akkor a szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik és a díj levonása a rendelésben megadott és beszedett összegből történik. A kézbesítés sikeres végrehajtása után semmilyen módosítás lehetőségre nincsen mód, kivéve a kártérítésre vonatkozó igényt.

5. Elállási jog

5.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó). A fogyasztó a szolgáltatás megrendelésének visszaigazolásától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni, ha a megrendelés tárgyát képező szolgáltatás a szolgáltatónak, vagy a szolgáltató által megrendelt futárszolgálatnak felróható okból nem jött létre. Amennyiben a szolgáltatás tárgyát képező szállítási szolgáltatással kapcsolatban minőségi probléma jelentkezett, akkor elállásról nem lehet szó és a panaszvizsgálat, valamint a kártérítés az igénybe vett futárszolgálat ügyfélszolgálatán keresztül igényelhető. A facefutar.hu minden ilyen esetben segítséget nyújt ezen ügyfélszolgálatok elérhetőségeivel kapcsolatban. Abban az esetben, ha a szolgáltatás a fogyasztó vagy partnere (feladó-címzett) hibájából nem jött létre(csomag mérete, súlya vagy csomagolás hiánya kizárja azt a szállításból), akkor az elállási jogával csak a Hegedüs László ev. hozzájárulásával és az általa meghatározott adminisztrációs díj megfizetése mellett élhet.

FIGYELEM! Mivel a megrendelés során a fogyasztó elektronikus úton adja meg a kért adatokat és azok előzetes ellenőrzésére semmilyen lehetőség nincsen, így a csomag felvételekor kiderülő és a küldemény szállítását kizáró ok, minden esetben a fogyasztó hibájának minősül. Ezen adminisztrációs díj bankszámlára történő díjvisszatérítés esetén 290 Ft, postai úton történő visszafizetés esetén 690 Ft. Ezen díj megfizetésére a visszafizetendő szállítási díjból történő levonással van lehetőség.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, a 5.1 pontban meghatározott adminisztrációs csökkentve. 8.2Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Olyan szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

6. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név:Hegedüs László ev.

Képviseli: Hegedüs László

Levelezési cím: 1215 Budapest Popieluszko u. 23.

Telefonszám: +3670-4107777

E-mail cím: info@facefutar.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (telefonon) közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

7. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, a Szolgáltató székhelye, illetve telephelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. 310.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

8. Egyéb

8.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

8.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019.08.01