+36704107777   info@facefutar.hu
Főoldal Kapcsolat

GDPR nyilatkozat | Futárszolgálat, csomagküldés
- adatvédelmi szabályoknak való megfelelésről -

Nyilatkozattevő: Hegedüs László EV.
weboldal címe: facefutar.hu
Székhelye: 1215, Budapest, Popieluszko utca 23.
Levelezési címe: 1215, Budapest, Popieluszko utca 23.
Nyilvántartási szám: 50816783
Adószám: 67825680-2-34
Bankszámlaszáma: 12012156-01570510-00100000
Képviseletében: Hegedüs László EV. (a továbbiakban: „Vállalkozó”, a felhasználó(megrendelő) és partnerei tekintetében),

1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő és a Hegedüs László EV. között meghatározott postai és egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés jön létre a fenti oldalak felhasználásakor az ÁSZF elfogadásával és az a szolgáltatás tárgyát képező csomagszállítás, a Vállalkozó partnerei által (GLS, Sprinter,24H Parcel Zrt, TransPackLogisztika Kft.) történő végrehajtásával megszűnik.

1.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződéses együttműködés keretében a Megrendelő által a a Vállalkozó részére átadott személyes adatok tekintetében az alábbiak szerint mind a Vállalkozó, mind a fenti partnerei adatkezelőnek minősülnek.

1.2. Az adatkezelés a továbbiak szerint történik:


A saját adatkezelésük részletszabályait mindegyik partner a saját jogkörében kidolgozott és elfogadott Adatkezelési Tájékoztatóban rögzíti, amelynek változásáról mindegyik partner köteles a másik Felet legalább 5 (öt) nappal a változás hatálybalépése előtt tájékoztatni.

A Hegedüs László EV., mint Vállalkozó az alábbi részletes kijelentést teszi

a. A Vállalkozó vállalja, hogy a tudomására jutott személyes adatok kezelése során minden tekintetben a GDPR rendelettel és az egyéb adatvédelmi jogszabályokkal összhangban jár el.

b. A saját adatkezelésével kapcsolatban a Post Solutions Kft, mint adatkezelő szervezet teljesíti a GDPR rendelet 13. cikkében, illetve 14. cikkében említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatait és az érintett (címzett, egyéb jogosult átvevő) jogainak gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségeit. A Vállalkozó szavatolja, hogy az adatkezelő szervezet adatkezelését az adatvédelmi nyilvántartásba megfelelően bejelentette.(NAIH-76356/2014)

c. A Vállalkozó a szervezetén belül kijelöl egy kapcsolattartót(a Post Solutions Kft ügyvezetője), aki jogosult és köteles válaszolni a személyes adatok kezelésével kapcsolatos megkeresésekre, és aki jóhiszeműen és ésszerű időn belül együttműködik a megrendelővel, az érintettel (címzett, egyéb jogosult átvevő) és a logisztikai folyamatot felügyelő hatósággal minden ilyen megkereséssel kapcsolatban. A Vállalkozó a weboldalain az impresszum oldalon közzéteszi a kapcsolattartó elérhetőségét.

d. A Vállalkozó és partnerei maguk felelnek az érintettel (megrendelő, címzett, egyéb jogosult átvevő) szemben a jelen pontban foglaltak nem szerződésszerű, illetve nem jogszerű teljesítéséért, így különösen az érintett részére történő tájékoztatás és válaszadás elmulasztásáért, egyéb jogainak megsértéséért.

e. A Vállalkozó és partnerei, valamint a megrendelő a jelen pont alapján egymás felé fennálló felelőssége – a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkat kivéve – a közvetlenül okozott kárra korlátozódik.

A jelen pontban használt jogszabályi rövidítések:

- GDPR rendelet: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet
-Postatörvény: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény.

 

2. Jelen nyilatkozat 2019. augusztus 12.. napján lép hatályba.
Kelt, Budapest, 2019.08.12.